Kolejne pieniądze na oświatę dla Gminy Choszczno
30.10.2008.

Kolejne pieniądze na oświatę dla Gminy Choszczno

Kluby Przedszkolaka w Korytowie, Suliszewie, Zamęcinie i Sławęcinie, dofinansowane w wysokości ponad 475 tys. zł. z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpoczęły pracę 01 września.

Siedemdziesięcioro dzieci w wieku 3 - 5 lat ma zapewnioną opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, ma możliwość ukierunkowywania swojego rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem i predyspozycjami. Ma możliwość osiągnięcia gotowości szkolnej.

 

Kolejne pieniądze na oświatę Gmina Choszczno pozyskała z „Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2008r.”w ramach „Aktywizacji Jednostek Samorządu Terytorialnego”. Na liście wniosków wybranych do dofinansowania znalazło się 6 wniosków z 7 złożonych przez Gminę Choszczno. Łączna dotacja w wysokości ponad 103 tys. zł. Przeznaczona będzie na wsparcie realizacji zadań ukierunkowanych na wzmocnienie oferty edukacyjno – wspomagającej w szkołach podstawowych - dla klas 1-3 i dzieci w wieku przedszkolnym w tym dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne. Oznacza to, że dzieci wezmą udział w dodatkowych zajęciach rozwijających wiedzę i umiejętności, zainteresowania, zamiłowania, i uzdolnienia. Ponadto prowadzone będą dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze a także zajęcia o charakterze psychologiczno – pedagogicznym wspierające rozwój ucznia. W zajęciach tych weźmie udział ponad 950 uczniów w tym uczniowie Szkoły Podstawowej Nr1, Szkoły Podstawowej Nr3, Szkoły Podstawowej w Sławęcinie i Przedszkolaki z Przedszkola Nr 1, 2 i 4.

 

Małgorzata Bartoszek