Burmistrz Choszczna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
28.01.2015.

Burmistrz Choszczna

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Choszczno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ochrona i promocja zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; ratownictwa
i ochrony ludności; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  w 2015 roku.

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118
ze zm.) oraz Uchwały Nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r.,  w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 r., oraz Uchwały Nr III/27/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały II/15/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r.

     I Rodzaj zadania.

  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu( 190.000,00 zł.) poprzez:

1)      Wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

2)      Szkolenia sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych uzdolnionych sportowo oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportowych,

3)      Organizację imprez sportowych i rekreacyjnych.

 

2.      Ochrona i promocja zdrowia (10.000,00 zł.) poprzez:

 

1)      Wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia , w tym również zdrowia psychicznego,

2)      Organizowanie oraz współorganizowanie konferencji, pogadanek, szkoleń dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia,

3)      Wspieranie działań zmierzających do realizacji prawa osób niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa w życiu sportowym,

4)      Imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia.

 

3.      Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji (12.000,00zł.) poprzez:

 

1)      Organizacja imprez kulturalnych na terenie Gminy Choszczno,

2)      Wspieranie inicjatyw stowarzyszeń, związków, organizacji społeczno – kulturalnych i innych podmiotów w różnych dziedzinach działalności kulturalnej,

3)      Wspieranie organizacji festiwali i innych przedsięwzięć kulturalnych organizowanych dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

4.      Ratownictwa i ochrony ludności (15.000,00 zł) poprzez:

 

1)      Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach wśród dzieci i młodzieży,

2)      Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci, młodzieży i wolontariuszy,

3)      Podnoszenie bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą, osób korzystających z kąpieliska na terenie Gminy.

 

5.      Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (12.000,00 zł.) poprzez:

 

1)      Wspieranie działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych,

2)      Wspieranie działalności programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,

3)      Wspieranie przedsięwzięć zwalczających zjawiska patologii społecznej wśród mieszkańców Gminy zwłaszcza dzieci i młodzieży,

4)      Wspieranie działań na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

     II Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych  zadań.                     

Na  realizację zadań wyłonionych w otwartym konkursie ofert w 2015 r. przeznacza się środki w wysokości 235.000,00 zł (stanowiące do 90% całkowitego kosztu zadania - 10% wkład własny).

W 2014 r. na realizację zadań przeznaczono środki w wysokości 214.000,00 zł.

     III Zasady przyznawania dotacji.

       1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
       w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które zamierzają realizować zadanie wymienione
       w punkcie I.

2. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien wśród celów statutowych mieć     działalność w dziedzinie przedmiotowego zadania.

       3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania ani
       z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

       4. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Choszczna
       po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Decyzja Burmistrza jest ostateczna
       i nie przysługuje od niej odwołanie.

       5. Dotacja jest przeznaczona na realizację zadań, o których mowa w punkcie I.

       6. Przekazanie dofinansowania oraz warunki realizacji i rozliczenia określa umowa               zawarta pomiędzy Gminą Choszczno a organizacją pozarządową.

7. W przypadku przyznania dofinansowania niższego niż wnioskowane, organizacja jest    zobowiązana do przedstawienia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dofinansowania.

8. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert będą ogłaszane niezwłocznie na stronie: www.choszczno.pl; www.bip.choszczno.pl; oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choszcznie.

     IV Termin i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie powinno być realizowane w 2015 r. od dnia podpisania umowy do dnia
            31 grudnia 2015 r.

2. Dotowany w ramach realizacji zadania będzie zobowiązany do zawarcia umowy, która stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 ).

3. Wykorzystanie przyznanych kwot następuje zgodnie z przeznaczeniem szczegółowo określonym w umowie.

4. Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie
z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

 

V Finansowanie zadania.

1. W ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane.

2. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie (Pkt. IV. 1 oferty stanowiącej załącznik do ww. rozporządzenia) oraz rozsądne wydatki poniesione przez podmiot w trakcie realizacji zadania, zapisane w księgach zgodnie z zasadami księgowości  i poparte dokumentami-umowami, rachunkami, fakturami itp.

3.  Wydatki niekwalifikowane to m.in.:

a) koszty niezwiązane z realizacją zadania,

b) wydatki związane z realizacją zadania, poniesione przez oferenta w okresie nieobowiązywania umowy,

c) koszty pokrywane przez  inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania),

d) wydatki z tytułu opłat i kar umownych, grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji postanowień wydanych przez sąd,

e) wydatki nieuwzględnione w ofercie,

f)  odsetki od zadłużenia,

g) kary regulaminowe.

      VI Termin składania ofert.

1. Kompletne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Otwarty konkurs ofert- z dopiskiem na jaki rodzaj zadania została złożona oferta” w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Choszcznie, przy ul. Wolności 24 w terminie
do dnia  18 lutego 2015 r. do godz. 15.30.

2. Za zachowanie terminu uważa się datę wpływu oferty do urzędu.

       VII Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni od dnia upłynięcia terminu
ich składania.

2. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011 r. Nr 6, poz. 25)
w zamkniętej kopercie. Druk oferty umieszczony jest na www.bip.choszczno.pl/Organizacje pozarządowe/Wzory dokumentów.

3. Do oferty należy dołączyć:

a) kopię aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, ewidencji,

b) pełnomocnictwo w przypadku gdy oferta podpisana jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta,

c) statut organizacji pozarządowej - tylko gdy pierwszy raz bierze udział
w otwartym konkursie ofert w Gminie Choszczno.

4. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność
z oryginałem.

5. W przypadku braków formalnych ofert możliwe jest ich uzupełnienie w terminie 3 dni.

6. Komisja Konkursowa może wezwać organizację pozarządową do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 

 

  1. Oferty będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej:

1) Podczas oceny formalnej sprawdzane będą następujące elementy oferty:

- czy oferta została złożona w terminie,

- czy do oferty załączono wymagane dokumenty zgodnie z pkt. 3,

- czy oferta została złożona na obowiązującym formularzu,

- czy oferta została podpisana przez upoważnione osoby.

2)  Podczas oceny merytorycznej będą brane pod uwagę następujące kryteria:   

-możliwość realizacji zadania przez organizację (np. na podstawie dotychczasowego doświadczenia),

-przedstawioną w ofercie kalkulację kosztów zadania( np. czy koszty zaproponowane w budżecie nie są za wysokie, czy odpowiadają opisanym działaniom),

- proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą
je realizować,

- w przypadku wspierania realizacji zadania - planowany przez organizację wkład własny finansowy,

- proponowany przez organizację wkład pracy wolontariuszy i pracę społeczną członków oraz wkład rzeczowy,

- dotychczasową współpracę z organizacją, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania zrealizowanych poprzednio zadań.

 

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz
z wymaganymi załącznikami są udostępnione w Urzędzie Miejskim w Choszcznie
u Pełnomocnika Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych
i pomocy społecznej, ul. Wolności 24, pokój nr 27, a także na stronie internetowej www.bip.choszczno.pl w zakładce organizacje pozarządowe - informacje 2015 rok.