Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie
02.10.2015.

Choszczno, 02.10.2015 r.

N.524.10.2015

 

 

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

 

Art. 5a ust. 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolantariacie ( Dz.U. 2014 poz.1118 ze zm.), mówi, że: organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 roczny program współpracy. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

W celu zapoznania się z projektem „projekt – rocznego programu współpracy”,
i wniesienia ewentualnych uwag i wniosków do w/w programu, należy zgłosić się do dnia
16 października 2015 r. do Urzędu Miejskiego w Choszcznie, pokój nr 25 do Pani Marleny Waszkiel – Pełnomocnika Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych
i pomocy społecznej; przesłać wnioski na adres:
mwaszkiel@gmina.choszczno.pl lub
na adres: Urząd Miejski w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno na załączonym formularzu konsultacji.
 
załączniki:
Formularz
 
Program