Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
28.01.2016.

ZAWIADOMIENIE


O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHOSZCZNO

 

Począwszy od 1 lutego 2016 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą naliczane według nowych stawek.

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz.1399 ze zm.), Burmistrz Choszczna zawiadamia, iż Rada Miejska w Choszcznie w dniu 21 grudnia 2015 r. podjęła uchwałę NR XIII/106/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za odebrany pojemnik o określonej pojemności
 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  z 2015 r., poz.5650)

 

W związku z powyższym, zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

·         9,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość –
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi
w sposób selektywny,

·         14,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość –
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi
w sposób nieselektywny.

dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy

stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych za jeden zadeklarowany pojemnik:

  

Pojemność pojemnika

 

 

(w litrach)

Stawka opłaty za pojemnik

odpady zbierane w sposób selektywny

(w zł)

Stawka opłaty za pojemnik odpady zbierane w sposób nieselektywny

(w zł)

60

5,40

8,40

120

10,80

16,80

240

21,60

33,60

1100

99,00

154,00

1m3 (pojemnik powyżej 1,1 m3 i poniżej 0,06 m3)

                   90,00

                     140,00

 

 

 

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE DOSTARCZY KAŻDEMU WŁAŚCICIELOWI NIERUCHOMOŚCI ZAWIADOMIENIE O ZMIANIIE STAWEK WRAZ
Z DRUKAMI OPŁAT

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż Urząd Miejski dostarczy do właścicieli nieruchomości zawiadomienia
o wysokości opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych
w deklaracji.

Zawiadomienia nie zostaną dostarczone do właścicieli nieruchomości, wobec których Burmistrz Choszczna wydał decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy to osób, które nie złożyły w wymaganym terminie deklaracji
i Burmistrz Choszczna wydał decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Takie osoby winny przedłożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyliczona zostanie opłata
z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.

Przypominamy również wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Miejskim w Choszcznie.

 

Jednocześnie informujemy, iż następuje zmiana terminu płatności: 

opłatę należy uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy  - Uchwała Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie padami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego  z 2015 r., poz.5651)

 

 

Terminy płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów

 

 MIESIĄC

TERMIN PŁATNOŚCI

STYCZEŃ

29 luty 2016 r

LUTY

29 luty 2016 r.

MARZEC

31 marzec 2016 r.

KWIECIEŃ

30 kwiecień 2016 r.

MAJ

31 maj 2016 r.

CZERWIEC

30 czerwiec 2016 r.

LIPIEC

31 lipiec 2016 r.

SIERPIEŃ

31 sierpień 2016 r.

WRZESIEŃ

30 wrzesień 2016 r.

PAŹDZIERNIK

31 październik 2016 r.

LISTOPAD

30 listopad 2016 r.

GRUDZIEŃ

31 grudzień 2016 r.