Nowe zasady segregacji śmieci
02.01.2018.

  Zmiany w selektywnej zbiórce odpadów komunalnych

od 1 stycznia 2018 r.

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz.19) oraz  Uchwały nr XXXII/243/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r w sprawie określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego 2017 r. poz, 5392),  z dniem 1 stycznia 2018 r. zmienia się sposób segregacji na terenie Gminy Choszczno.


Nowy sposób selektywnej zbiórki od 1 stycznia 2018 r. w naszym mieście będzie wyglądał następująco:

PAPIER- zbierany w worku lub pojemniku w kolorze NIEBIESKIM

 
 WRZUCAMY:
- opakowania z papieru. tektury (także falistą) karton
- gazety, czasopisma, ulotki, katalogi
- zeszyty - papier biurowy,
- papier pakowy
- torby i worki papierowe.

NIE WRZUCAMY:
- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
- papieru lakierowanego i powleczonego folią,
- papieru zatłuszczonego i powleczonego folią,
- kartonów po mleku i napojach,
- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
- tapet,
- pieluch jednorazowych i podpasek,
- zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
- ubrań.


METALE I TWORZYWA SZTUCZNE- zbierane w worku lub pojemniku w kolorze  ŻÓŁTYM


WRZUCAMY:
- butelki plastikowe
- nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików (plastikowe, aluminiowe
  i metalowe)
- plastikowe opakowania, torebki foliowe
- kartony po mleku/sokach
- puszki po żywności
- folia aluminiowa
- opakowania pod środkach czystości, kosmetykach
- zabawki z tworzywa sztucznego,

NIE WRZUCAMY:
- butelek i pojemników z zawartością,
- opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
- opakowań po olejach silnikowych,
- części samochodowych,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- puszek i pojemników po farbach i lakierach,
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
SZKŁO- zbierane w worku lub pojemniku w kolorze ZIELONYM,

WRZUCAMY:
- butelki po napojach i żywności
- słoiki
- szklane opakowania po kosmetykach.

NIE WRZUCAMY:
- ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
- szkła okularowego,
- szkła żaroodpornego,
- zniczy z zawartością wosku,
- żarówek i  świetlówek,
- reflektorów,
- opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
- luster
- szyb okiennych i zbrojonych,
- monitorów i lamp telewizyjnych,
- termometrów i strzykawek.


BIO- zbierane w worku lub pojemniku w kolorze BRĄZOWYM,


WRZUCAMY:
- nienadające się do spożycia warzywa i owoce
- obierki z owoców i warzyw
- przeterminowana żywność
- resztki niespożytych potraw (bez mięsa)
- fusy z kawy i herbaty wraz z saszetkami i filtrami do ich parzenia
- zamoczony lub zatłuszczony papier opakowaniowy np. po maśle, wędlinach
- zawilgocone ręczniki papierowe
- drewniane opakowania np. łubianki po owocach
- olej jadalny
- odchody zwierząt domowych ze ściółką tj. odchody psa, kota, chomika itd.
- rośliny i ziemia po nich
- skoszona trawa
- liście i gałęzie
- kwiaty i rośliny doniczkowe wraz z ziemią z doniczki
- ociosane karpy
- trociny
- elementy drewniane niemalowane, nieimpregnowane środkami chemicznymi i niezawierające elementów metalowych np. łubianki, kosze wiklinowe itd.


 NIE WRZUCAMY:
-  kości zwierząt,
- odchodów zwierząt,
- popiołu z węgla kamiennego,
- leków,
- drewna impregnowanego,
- płyt wiórowych i MDF,
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).Uwaga na odpady niebezpieczne !

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Te odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych),znajdującym się na terenie Zakładu Ochrony Środowiska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie przy ul. Wolności 60, tel.. 95 765 27 36.

PSZOK przyjmuje w każdej ilości, zebrane w sposób selektywny w oddzielnych pojemnikach lub workach, niżej wymienione odpady  komunalne:
a)      papier, tektura, czasopisma, gazety itp., w tym opakowania z papieru,
b)      tworzywa sztuczne, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak,
c)     szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
d)     odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone;
oraz  pozostałe odpady zbierane selektywnie:
a)     meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości,
b)     zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,
c)     zużyte opony – w każdej ilości,
d)     przeterminowane leki i opakowania po lekach –w każdej ilości,
e)    odpady niebezpieczne t. j. resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony
drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam
i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji  i dezynsekcji, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, lampy fluorescencyjne i
inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki, baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje – w każdej ilości,
f)     w ilości do 500 kg wciągu roku, na jedną nieruchomość zamieszkałą odpady budowlane i rozbiórkowe, zebrane
w sposób selektywny