WiększaMniejszyNormalny
23.01.2022.
AKTUALNOŚCI
Gospodarka Odpadami
Galeria 2020
Galeria 2019
Galeria 2018
Galeria 2017
Galeria 2016
Galeria 2015
Galeria 2014
Galeria 2013
Galeria 2012
Galeria 2011
Galeria archiwum
"Biuletyn Choszczeński"
Organizacje pozarządowe
Z kart historii
Kluby sportowe
Kontakt
Powiadom nas
----------------------------------------
Turyści
----------------------------------------
Mieszkańcy
----------------------------------------
NIERUCHOMOŚCI - Inwestycje
Mapa strony
----------------------------------------
----------------------------------------
---------------------------------------
Ochotnicza Straż Pożarna
STUDIUM UWARUNKOWAŃ
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

System informacji przestrzennej Miasta i Gminy Choszczno
EDG
eod
bip
eod
lcc
rejestr
Kolporter RSS
Konkurs na stanowisko dyrektorów szkół Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
18.05.2014.

Burmistrz Choszczna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II ul. Szkolna 4  w Korytowie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy, ul. Zwycięstwa 26 w Suliszewie.Burmistrz Choszczna
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II ul. Szkolna 4  w Korytowie Do konkursu może przystąpić osoba , która  spełnia wymagania określone w § 1  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:
    1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
    2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
    3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
    4) uzyskał:
a)    co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b)    pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c)  w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
    5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
    6)  nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014, poz. 191, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
    7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
    9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168  z późn. zm.)
2. Stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole  i spełnia wymagania określone w pkt 1  ppkt 2-9.
3. Stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
   1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
   2)  ukończyła studia magisterskie;
   3)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
    4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
    5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
    6) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 7 i 9.
4. Stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, Kuratorium Oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej       i Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy    z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 167, z późn. zm.), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie,
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
–    stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
–    stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
–    stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 168 z późn. zm.),
j)    oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
k)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
l)   oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz.191 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012r., poz. 572 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
ł) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
m)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
n)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 poz. 1388 z późn. zm.).

Osoby kandydujące na stanowisko dyrektora szkoły publicznej urodzone przed dniem  1 sierpnia 1972r. w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie są zobowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1388, z późn. zm.). Oświadczenie lustracyjne składające się z części A i B powinno być przesłane w całości do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty lub złożone osobiście w delegaturze Kuratorium, właściwej ze względu na miejsce funkcjonowania szkoły. Dyrektorzy szkół publicznych, którzy złożyli oświadczenie lustracyjne do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w związku z pełnieniem funkcji dyrektora szkoły publicznej na podstawie art. 4 pkt 45 oraz art. 8 pkt 42 wyżej wymienionej ustawy, winni wyrażając zgodę na kandydowanie, złożyć do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty lub osobiście w delegaturze Kuratorium właściwej ze względu na miejsce funkcjonowania szkoły, informację o wcześniejszym wypełnieniu oświadczenia lustracyjnego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do powyższej ustawy.
Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. W przypadku składania kserokopii oryginałów dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza medycyny pracy na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dz. U. z 1996r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym    i z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej                                w Korytowie” – w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności 24, w terminie do 30 maja 2014r.

IV.  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Choszczna.
       O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


 

 

 
 
Burmistrz Choszczna
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy, ul. Zwycięstwa 26 w Suliszewie


 Do konkursu może przystąpić osoba , która  spełnia wymagania określone w § 1  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:
    1)    ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
    2)    ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
    3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
    4)    uzyskał:
a)    co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b)    pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c)    w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
    5)    spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
    6)    nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191 z późn. zm.),   a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
    7)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    8)     nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
    9)    nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.         o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168  z późn. zm.)
2. Stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole  i spełnia wymagania określone w pkt 1  ppkt 2-9.
3. Stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
    1)    posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia       o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
    2)    ukończyła studia magisterskie;
    3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
    4)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
    5)    nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
    6)    spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 7 i 9.
4. Stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Brzechwy w Suliszewie może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, Kuratorium Oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej         i Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy     z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 167, z późn. zm.), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie,
b)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
c)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
–    stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
–    stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
–    stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
d)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
e)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
h)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i)     oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych   z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 168 z późn. zm.),
j)    oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
k)    oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
l)    oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. , poz. 191 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012r., poz. 572 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
ł)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
m)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
n)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 poz. 1388 z późn. zm.).

Osoby kandydujące na stanowisko dyrektora szkoły publicznej urodzone przed dniem  1 sierpnia 1972r. w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie są zobowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1388,            z  późn. zm.). Oświadczenie lustracyjne składające się z części A i B powinno być przesłane w całości do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty lub złożone osobiście                           w delegaturze Kuratorium, właściwej ze względu na miejsce funkcjonowania szkoły. Dyrektorzy szkół publicznych, którzy złożyli oświadczenie lustracyjne do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w związku z pełnieniem funkcji dyrektora szkoły publicznej na podstawie art. 4 pkt 45 oraz art. 8 pkt 42 wyżej wymienionej ustawy, winni wyrażając zgodę na kandydowanie, złożyć do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty lub osobiście w delegaturze Kuratorium właściwej ze względu na miejsce funkcjonowania szkoły, informację o wcześniejszym wypełnieniu oświadczenia lustracyjnego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do powyższej ustawy.
Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. W przypadku składania kserokopii oryginałów dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza medycyny pracy na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dz. U. z 1996r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym    i z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 1 w Suliszewie” – w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie,    ul. Wolności 24, w terminie do 30 maja 2014r.

IV.  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Choszczna.
       O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego, kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Rewitalizacja w Gminie Choszczno

  

SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW

TERMO

CHOSZCZNO

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

"SZANSA"

serdecznie zapraszamy

na naszą stronę na

facebook-u

PROJEKT EUROINNOWACJE
Gospodarka Odpadami
Kalendarz imprez 2012
Choszczno
Fundusze, Projekty, Dofinansowania, Pomoc Finansowa
Rejestr zbiorów danych osobowych Choszczno
Organizacje pozarządowe - kliknij

Przygarnij mnie...

   ...JESTEŚMY RÓWNIEŻ NA FACEBOOKU

Index firm - Gmina Choszczno

Samorządowy Informator SMS Gminy Choszczno
lcc

Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze

Lokalna Grupa Rybacka

Północna Izba Gospodarcza - Oddział w Choszcznie

Zadania Inwestycyjne
 
Polska Telewizja Internetowa
Lider Pojezierza
LP
Nasze strony
osw

chdk

crs

OSP
Ochotnicza Straż Pożarna
Copyright © 2022 www.choszczno.pl.