WiększaMniejszyNormalny
26.05.2022.
AKTUALNOŚCI
Gospodarka Odpadami
Galeria 2020
Galeria 2019
Galeria 2018
Galeria 2017
Galeria 2016
Galeria 2015
Galeria 2014
Galeria 2013
Galeria 2012
Galeria 2011
Galeria archiwum
"Biuletyn Choszczeński"
Organizacje pozarządowe
Z kart historii
Kluby sportowe
Kontakt
Powiadom nas
----------------------------------------
Turyści
----------------------------------------
Mieszkańcy
----------------------------------------
NIERUCHOMOŚCI - Inwestycje
Mapa strony
----------------------------------------
----------------------------------------
---------------------------------------
Ochotnicza Straż Pożarna
STUDIUM UWARUNKOWAŃ
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

System informacji przestrzennej Miasta i Gminy Choszczno
EDG
eod
bip
eod
lcc
rejestr
Konkurs na dyrektora PP nr 4 w Choszcznie Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
22.05.2018.
Burmistrz Choszczna
ogłasza
konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4
„Słoneczna Czwórka”, ul. Mur Południowy 4 w Choszcznie
 
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r. poz. 1597 ze zm.).

1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:

    1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub 
        równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania
        stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu;

    2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs
        kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
        w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

    3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku
        nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela
        akademickiego;

    4) uzyskał:
        a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
        b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
        c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie
            ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do
            konkursu na stanowisko dyrektora;

    5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
        kierowniczym;

    6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

    7) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
        26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.), a w
       przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art.
       140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z
       2016 r. poz.1842 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie
       dyscyplinarne;

    8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
        przestępstwo skarbowe;

   9)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
        publicznego;

  10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
        publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004
        r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z
        2017 r. poz. 1311  ze zm.);

  11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną
       na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim
      (Dz. U. z 2011 r.  Nr 43,  poz. 224 ze zm.).

2. Stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 „Słoneczna Czwórka” w Choszcznie  może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska w danym przedszkolu, oraz spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt 2-11 ogłoszenia.

3
. Stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 „Słoneczna Czwórka” w Choszcznie może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

   1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw
     członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
     o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
     oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

    2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub
       równorzędny;

    3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy
        na stanowisku kierowniczym;

    4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
        publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

    5) spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 ogłoszenia.

4. Stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 „Słoneczna Czwórka” w Choszcznie może zajmować również:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881 ze zm.), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

II. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1587 ze zm.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju
      Publicznego Przedszkola Nr 4 „Słoneczna Czwórka” w Choszcznie,

 b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności
     informację o:
       – stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
       – stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
       – stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku
          osoby niebędącej nauczycielem.

  c) oświadczenie zawierające następujące dane kandydata:
      - imię (imiona) i nazwisko,
      - datę i miejsce urodzenia,
      - obywatelstwo,
      - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

  d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
      potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b,:
      świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów
      potwierdzających okres zatrudnienia,

  e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
      potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu
      ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
      z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego
      z zakresu zarządzania oświatą,

  f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu
     potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7
     października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 224 ze zm.) –
     w przypadku cudzoziemca,

  g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia
      lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
      stanowisku kierowniczym,

  h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o
      przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

  i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
     przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
     z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4
     ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
     finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.),

  k) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania
      stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

  l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy
     lub oceny dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela
     akademickiego,

  m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa 
      w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 
      z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
      Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz. 1842 ze zm.) - w przypadku
      nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

   n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
       z pełni praw publicznych.

III.     Termin i sposób składania ofert konkursowych:

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem 
    zwrotnym i z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 „Słoneczna Czwórka” w Choszcznie”
w terminie do 5 czerwca 2018 r. do godz. 15.30
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności 24,
lub przesłać na adres:
Urząd Miejski w Choszcznie,
ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno
(decyduje data wpływu do urzędu).


2. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej.
    Oferta składana w tej postaci powinna być opatrzona kwalifikowanym
    podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem
  zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych
   jako załączniki do oferty.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Choszczna.
     O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego, kandydaci
     zostaną  powiadomieni indywidualnie.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Rewitalizacja w Gminie Choszczno

  

SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW

TERMO

CHOSZCZNO

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

"SZANSA"

serdecznie zapraszamy

na naszą stronę na

facebook-u

PROJEKT EUROINNOWACJE
Gospodarka Odpadami
Kalendarz imprez 2012
Choszczno
Fundusze, Projekty, Dofinansowania, Pomoc Finansowa
Rejestr zbiorów danych osobowych Choszczno
Organizacje pozarządowe - kliknij

Przygarnij mnie...

   ...JESTEŚMY RÓWNIEŻ NA FACEBOOKU

Index firm - Gmina Choszczno

Samorządowy Informator SMS Gminy Choszczno
lcc

Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze

Lokalna Grupa Rybacka

Północna Izba Gospodarcza - Oddział w Choszcznie

Zadania Inwestycyjne
 
Polska Telewizja Internetowa
Lider Pojezierza
LP
Copyright © 2022 www.choszczno.pl.