Przedszkole nr 1
16.07.2008.

Przedszkole nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie

Dyrektor: Edyta Bogdanowicz

ul. Niedziałkowskiego 9
73-200 Choszczno
tel. (95) 765 24 60

email: przedszkole1choszczno@wp.pl
www: www.pp1.choszczno.pl

Przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku od 3 do 6 lat .
Posiada oddział integracyjny opiekujący się dziećmi niepełnosprawnymi.
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący w miesiącach letnich (lipiec, sierpień).

Wizją przedszkola jest stworzenie placówki przyjaznej dziecku, silnie związanej ze środowiskiem, wychodzącej naprzeciw potrzebom, pomagającej dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, stosującej nowoczesne, aktywne metody nauczania i wychowania, samodzielne konstruującej programy nauczania i wychowania, dbającej o stały rozwój organizacyjny przedszkola. Dzieci w przedszkolu mają nieograniczony dostęp do zabawek dostosowanych do ich wieku , książek , czasopism i gier edukacyjnych.
Przedszkole tworzy klimat wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa ciepłej i przyjaznej atmosfery co sprzyja wzajemnemu poznaniu się, wyzwalaniu inicjatyw, pozyskiwaniu rodziców jako sojuszników przedszkola. W tym celu powstał Klub Rodziców jak również biuletyn dla rodziców „Optymistyczne Dzieci”.
Przedszkole dysponuje świetnie wykształconą kadrą pedagogiczną. Nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego. Są wśród nich osoby posiadające kilka specjalności uprawniających do pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych (zdolne, z trudnościami w nauce, niepełnosprawne).