Dla kogo stypendia?
19.10.2012.

 Stypendia

CHOSZCZNO Kto, kiedy i na jaki okres może otrzymać sportowe stypendium z budżetu gminy? Czy zawodnik musi być reprezentantem gminnego klubu? Czy takowe wsparcie może otrzymywać drużyna, cz też sportowiec niezrzeszony? Jakie warunki musi spełnić zawodnik czy trener by otrzymać jednorazową nagrodę lub wyróżnienie? Te i inne pytania padały podczas wczorajszego spotkania Gminnej Rady Sportu (GRS), której członkowie dyskutowali nad projektem nowej uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy.Projekt uchwały, który zredagował ZDZISŁAW KLIŃSKI, dyrektor Centrum Rekreacyjno-Sportowego w całości zamieszczamy pod artykułem. Wczoraj nad jego treścią dyskutowała Gminna Rada Sportu (organ opiniodawczo-doradczy burmistrza Choszczna – red.), która m.in. zwróciła uwagę na fakt, że w choszczeńskim środowisku sportowym często mają miejsce sytuacje, w których kandydat do stypendium jest mieszkańcem naszej gminy, ale nie może się o nie ubiegać, ponieważ (głównie z konieczności – red.) reprezentuje klub zamiejscowy. Rada zaproponowała by zapis o „konieczności reprezentowania miejscowego klubu” całkowicie usunąć. Tu padło pytanie o to, co się stanie gdy będzie miał stypendium gminne i np. klubowe czy reprezentacyjne? – Nie ma takiej możliwości, ponieważ nowa ustawa o sporcie, mówi, że jeśli zawodnikowi przysługują dwa świadczenia, to musi sam zdecydować, które wybiera – tłumaczyła MAGDALENA SIEŃKO, sekretarz miejski, która też jest członkiem GRS. Wniosków padło więcej i dlatego 29 października o 14.00 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym odbędzie się kolejne spotkanie GRS. Tam wspomniana rada zdecyduje o ostatecznej wersji projektu uchwały. Członkowie GRS  proszą środowiska sportowe (i nie tylko) o zgłaszanie uwag i propozycji do załączonego poniżej projektu. W projekcie opisywanej uchwały określone zostały nie tylko zasady przyznawania, ale także wysokość stypendium, czasokres przyznania, zasady cofnięcia, a przede wszystkim ogólne normy, które kandydat powinien spełniać. Jego ostateczną wersję burmistrz ROBERT ADAMCZYK przedstawi radnym na listopadowej sesji Rady Miejskiej w Choszcznie. Swoje wnioski i uwagi do projektu można zgłaszać do Z. Klińskiego (tel. 95 765 7711, 691 026 365, także drogą elektroniczną - crs.kadry@o2.pl ). Przyjmują je także GRS: WIESŁAW DREWICZ, FILOMENA BIRETA, MIROSŁAW JĘDROWSKI, JERZY GUMULIŃSKI,  MAGDALENA SIEŃKO, KRZYSZTOF GROMADZKI.
Tadeusz Krawiec
tkrawiec@choszczno.pl
 
 
 

 

 

PROJEKT

                                                      

Uchwała Nr  …..........................

                                                       Rady Miejskiej w Choszcznie

                                                       z dnia …...................

 

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, oraz  nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów, instruktorów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

 

Na podstawie art.31 ust.1 i 3 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz.U. Z 2010 Nr 127,poz.857 ze zm.) w  związku z art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), Rada Miejska w Choszcznie uchwala co następuje:

 

I.

§1.1. Ze środków budżety gminy mogą być przyznawane stypendia sportowe dla zawodników do
        lat 21 będących mieszkańcami gminy (reprezentujących miejscowy klub sportowy lub
        niezrzeszonych) osiągających wysokie wyniki w określonej dyscyplinie sportowej, we
        współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

    2.Warunkiem przyznania stypendium jest uzyskanie znaczącego, wyniku sportowego tj. zdobycie                  

        medalu co najmniej na Mistrzostwach Polski młodzików, juniorów, seniorów lub powołanie
        zawodnika do kadry narodowej w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku.

   3.Zawodnik może otrzymywać tylko jeden rodzaj stypendium sportowego pochodzącego z 
       budżetu państwa lub samorządu.

   4.W przypadku gier zespołowych liczących powyżej dwóch zawodników, stypendium może
      otrzymać nie więcej niż trzech zawodników.

 

§2.1.Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika może wystąpić klub
        sportowy zawodnika lub sam niezrzeszony zawodnik.

     2.Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami składa się jednorazowo  do 15 stycznia        

        danego roku. , w którym stypendium może być wypłacone,  w  sekretariacie Centrum    
        Rekreacyjno – Sportowego w Choszcznie.

    3.Załącznikami są:

1)                 kserokopie dyplomów, potwierdzające osiągnięte wyniki sportowe,

2)                 zaświadczenia potwierdzające klasę sportową bądź uzyskany medal przez odpowiedni związek sportowy.

 

§3.1.Wnioski rozpatruje Komisja powołana przez Burmistrza Choszczna.

     2.Komisja każdorazowo indywidualnie ocenia wybitne uzdolnienia i osiągnięcia osoby
        wnioskowanej do stypendium sportowego.

     3.Komisja po szczegółowym przeanalizowaniu wniosków przedkłada Burmistrzowi imienny  
        wykaz osób ubiegających się o stypendium, wraz z rekomendacją

     4.Na podstawie rekomendacji Burmistrz przyznaje lub odmawia przyznania stypendium –
        rozstrzygnięcie to jest ostateczne.

 

§4.1.Stypendium przyznaje się w kwocie  100 - 200 złotych miesięcznie.

     2.Stypendium przyznaje się na okres od 6 do 12 miesięcy danego roku kalendarzowego.

     3.Stypendia wypłaca się w okresach miesięcznych, do 10-go każdego miesiąca, w sposób
        wskazany przez zawodnika.

     4. W roku 2012 wypłata stypendiów będzie jednorazowa.

 

§5.1.Stypendyście cofa się prawa do stypendium jeżeli:

     1)  stale utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem wydanym przez lekarza
         Poradni Medycyny Sportowej.

2)                 utracił prawa zawodnika

3)                 utracił status amatora.

 

§6.Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została
      stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza Poradni Medycyny Sportowej, może być
      wypłacane stypendium sportowe przez okres tej niezdolności, nie dłużej niż przez 3 miesiące.

 

§7.Wypłata stypendium może być wstrzymana na uzasadniony wniosek klubu sportowego ,
      którego członkiem jest stypendysta.

 

 

II. Nagrody i wyróżnienia dla zawodników, trenerów, instruktorów i działaczy za osiągnięcie
     wysokich wyników sportowych.

 

 § 1.1. Nagrody i wyróżnienia są wyrazem uznania dla :

    

1)                 zawodników posiadających licencję zawodnika oraz  osobom uprawiającym dyscyplinę sportową / zawodnikom/ nieposiadającym licencji zawodnika, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;

 

      2) trenerów, instruktorów i działaczy sportowych, których zawodnicy posiadają licencję 
          zawodnika jak i dla tych którzy nie posiadają licencji zawodnika a osiągnęli wysokie wyniki
          sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 

  2. Nagrody mogą być przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej.

 

  3. Wyróżnieniami są statuetki, medale, puchary, plakietki, dyplomy i listy gratulacyjne.

 

  § 2. Ustala się następujące nagrody i wyróżnienia przyznawane z urzędu lub w oparciu o składane
         wnioski :

     1) doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej w uznaniu całokształtu
         działalności lub za wybitne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym
         lub krajowym;

 

     2) nagrody za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub
         krajowym zawodnikom posiadającym licencję zawodnika w grach zespołowych oraz
         dyscyplinach indywidualnych;

 

3)                 wyróżnienia w postaci: nagród rzeczowych, statuetek, pucharów, dyplomów, medali, plakietek
 i listów gratulacyjnych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
 międzynarodowym i krajowym.

 

§ 3. Za każdym razem gdy w uchwale jest mowa o :

       1) zawodniku – należy przez to rozumieć członka klubu sportowego lub stowarzyszenia 
        działającego lub osoby niezrzeszonej działającej w sferze kultury fizycznej, który reprezentuje
        lub którego siedzibą jest Gmina Choszczno.

 

       2) trenerze, instruktorze – należy przez to rozumieć osobę, która posiada dyplom
        potwierdzający    stopień trenerski uzyskany w trybie odrębnym przepisów i szkoląc
        zawodnika przyczynia się do uzyskania przez niego wysokiego wyniku sportowego we
        współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;

 

   3) działaczu – należy przez to rozumieć osobę działającą w klubie sportowym na terenie gminy
       Choszczno, zasłużoną w osiągnięciu przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego  we 
       współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;

 

   4) wysokim wynikiem sportowym we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym –
       należy przez to rozumieć zakwalifikowanie się zawodnika na Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa
      Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Paraolimpiadę lub inny turniej
      sportowy o charakterze Międzynarodowym;

 

  5) wysokim wynikiem sportowym we współzawodnictwie sportowym krajowym – należy przez to
      rozumieć uzyskane przez zawodnika od pierwszego do szóstego miejsca w klasyfikacjach na
      mistrzostwach Polski, pucharach Polski, ogólnopolskich turniejach klasyfikacyjnych,
     ogólnopolskich olimpiadach młodzieży.

 

  6) wysokim wynikiem sportowym we współzawodnictwie sportowym krajowym należy przez to
       rozumieć uzyskane przez zawodnika od pierwszego do trzeciego miejsca w zawodach rangi
      wojewódzkiej i makroregionalnej.

 

§ 4. 1. Burmistrz przyznając nagrody i wyróżnienia zawodnikom, trenerom, instruktorom i
     działaczom w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, o których mowa w niniejszej uchwale bierze
     pod uwagę rodzaj zawodów i szczebel rozgrywek sportowych oraz osiągnięte wyniki sportowe
     wymienionych osób.

 

     2. Burmistrz przyznając nagrody i wyróżnienia bierze pod uwagę opinię merytoryczną Gminnej 
       Rady Sportu.

 

§ 5. 1. Nagroda  ma charakter pieniężny lub rzeczowy, a jej wartość nie może przekroczyć kwoty :

 

       1) dla zawodników w dyscyplinach sportowych indywidualnych – 100 %

 

       2) dla  zawodników w dyscyplinach sportów zespołowych – 50 % - łącznie dla zespołu 
           (drużyny) zgodnie z przepisami danej dyscypliny sportowej ;

 

       3) dla trenera, instruktora - 100%

 

       4) dla działacza - 50%

 

 

  2. Wysokość oraz formę nagrody, w ramach kwot określonych w ust. 1, ustala Burmistrz, 
      uwzględniając rodzaj zawodów i szczebel rozgrywek sportowych oraz osiągnięte wyniki
      sportowe.

 

 

  § 6. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu roku dwóch lub więcej wysokich
         wyników sportowych w czasie zawodów przyznaje się jedną nagrodę lub wyróżnienie.

 

  § 7. Zawodnikom sportowych gier zespołowych przyznaje się nagrodę zbiorową dla zespołu
         zgodnie z regulaminami danej dyscypliny sportowej.

 

  § 8. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.

 

  § 9. Z wnioskiem o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników , trenerów instruktorów i
       działaczy sportowych mogą wystąpić kluby sportowe lub stowarzyszenia kultury fizycznej
       wymienionych osób lub sam niezrzeszony zawodnik, a nawet mieszkańcy Gminy Choszczno.

 

  § 10. 1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać :

 

            1) dane osobowe kandydata ( kandydatów) do nagrody lub wyróżnienia;

            2) dane dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności albo informację o osiągnięciach,

                 za które nagroda czy wyróżnienie ma być przyznane.

            3) uzasadnienie wniosku zawierające opis działań kandydata na rzecz kultury fizycznej, jej

                upowszechniania, działalności sportowej, szkoleniowej na terenie Gminy Choszczno;

            4) informacje identyfikujące osobę lub przedmiot zgłaszający kandydata.

            5) wniosek powinien być udokumentowany załącznikami:

                a) kserokopia dyplomów, potwierdzające wyniki sportowe,

                b) zaświadczenie potwierdzające klasę sportową, bądź uzyskany medal przez odpowiedni

                    związek sportowy,

                c) dyplom potwierdzający stopień trenerski, instruktorski uzyskany w trybie odrębnych

                    przepisów.

 

         2. Wnioski o przyznanie dorocznych nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury

             fizycznej składa się w terminie do 31 mają następnego roku z uwzględnieniem wybitnych

             osiągnięć sportowych z roku poprzedniego.

 

        3. Wnioski o przyznanie nagród za wysokie wyniki sportowe zawodnikom posiadającym

            licencje zawodnika składa się : w grach zespołowych – po zakończeniu rozgrywek ligowych

            lub mistrzostw w dyscyplinach indywidualnych – po zakończeniu mistrzostw, w roku

           zakończenia.

      

        4. W razie stwierdzenia braków formalnych organ rozpatrujący wniosek wzywa wnioskodawcę

            do ich usunięcia w terminie 7 dni.

 

        5. Wniosek pozostanie bez rozpatrzenia w przypadku :

            1) złożenia po terminie,

            2) rezygnacji wnioskodawcy z wystąpieniem o nagrodę,

            3) nie usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie,

     

 6. O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Burmistrz zawiadamia nagrodzonego,( wyróżnionego)                                                                          

     oraz wnioskodawcę informując jednocześnie o terminie uroczystego wręczenia nagród i

     i wyróżnień.

 

7.                  Wzór wniosków stanowią załączniki do uchwały :

 

   1) załącznik nr 1-wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników,

   2) załącznik nr 2-wniosek o przyznanie nagrody, wyróżnienia dla trenera, instruktora i działacza.

   3) załącznik nr 3-wniosek o przyznanie nagrody, wyróżnienia dla zawodnika.

 

§ 11. 1. Kwoty środków na wypłaty stypendiów, nagród za osiągnięcia sportowe oraz środki na

            dofinansowanie udzielanych wyróżnień planowane są rokrocznie w budżecie Gminy

            Choszczno.

 

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 13. Traci moc uchwała Nr XVII/271/08  Rady Miejskiej z dnia 10 czerwca 2008roku.

 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego oraz zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych, oraz uchwała Nr XVII/ 259/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 roku. w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów, instruktorów i działaczy za osiągnięcie  wysokich wyników sportowych.

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.