KOMUNIKAT
17.02.2015.
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 17 stycznia 2015 r. poz. 87) informujemy, że od dnia
1 lutego 2015 r. kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu (art. 6q ust. 2).
Do czasu uchwalenia i wejścia w życie nowego druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w dotychczas obowiązującym druku deklaracji, w pozycji 67 należy wpisać wartość bez zaokrąglenia.
Przepraszamy za utrudnienia wynikające ze zmiany przepisów i konieczności dostosowania ich do prawa lokalnego.