Nie pal śmieci!
14.10.2015.
NIE PAL ŚMIECI! TO ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA
I ŚRODOWISKA!
 
Spalanie śmieci w piecach domowych odbywa się w niskich temperaturach (200-500oC) w trakcie, którego do atmosfery trafiają m.in.:
TLENEK WĘGLA (CO) – wiąże czerwone ciałka krwi, utrudniając transport tlenu oraz oddziałuje na centralny układ nerwowy. Odkładając się w glebie powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie roślin metalami ciężkimi.
DWUTLENEK SIARKI (SO2) – powoduje u ludzi trudności w oddychaniu, a u roślin zanik chlorofilu (obumieranie liści).
TLENKI AZOTU (NOX) – zwiększają ryzyko zachorowania na zapalenie płuc i bronchit. U roślin powodują uszkodzenia liści. W powietrzu tworzą kwas azotowy, który odkładając się w glebie podwyższa ich zawartość w produktach roślinnych. NIEORGANICZNE ZWIĄZKI CHLORU (HCL).
NIEORGANICZNE ZWIĄZKI FLUORU (HF).
METALE CIĘŻKIE ZALICZNE DO KLASY I (kadm, rtęć, tytan), II (arsen, kobalt, nikiel, selen) i III (ołów, chrom).
DIOKSYNY – związki rakotwórcze. Najbardziej szkodliwe substancje, jakie zidentyfikowano w środowisku.
 
 UWAGA!!!
 
Odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach, powstałej w wyniku spalania odpadów, jest częstą przyczyną zapalania się instalacji i pożaru domu.

NIE PAL W PIECU!!!

•    plastikowych pojemników i butelek po napojach,
•    kartonów po mleku i sokach,
•    zużytych opon,
•    innych odpadów z gumy,
•    przedmiotów z tworzyw sztucznych,
•    elementów drewnianych pokrytych lakierem,
•    odzieży, obuwia, sztucznej skóry,
•    opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
•    opakowań po farbach i lakierach,
•    pozostałości farb i lakierów,
•    plastikowych toreb z polietylenu,
•    papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych (gazety kolorowe).

POZA OPAŁEM MOŻESZ PALIĆ W PIECU
•    opakowania z papieru, tektury i drewna,
•    odpady kory i korka,
•    trociny, wióry i ścinki,
•    mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.

SANKCJE KARNE
•    grzywna w wysokości nawet do 5 000,00 zł lub kara aresztu – art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r., poz. 21 ze zm.) kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.;
•    wszczęcie postępowania w trybie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2013., poz. 395 ze zm.);
•    wystąpienie przez sąsiadów z powództwem o niezwłoczne zaprzestanie uciążliwych działań np. uporczywego zadymiania – art. 144 i art. 222 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r., poz. 121);
•    kontrola nieruchomości – art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232 ze zm.).

SPALANIE LIŚCI, TRAW I INNYCH POZOSTAŁOŚCI ROŚLINNYCH
Art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach brzmi: dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Gmina Choszczno zapewnia odbiór selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych sprzed posesji zgodnie z harmonogramem oraz w Zakładzie Ochrony Środowiska przy ul. Wolności 60.