Zakaz spalania odpadów
28.09.2017.
W związku z okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Choszczno, iż obowiązuje ustawowy 
BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW
na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Jest to związane nie tylko
 z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską
o zdrowie i życie mieszkańców.

PAMIĘTAJ !!!
DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ŚMIECI !

NIE PAL ŚMIECI! TO ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA
I ŚRODOWISKA!
 
Spalając śmieci, zatruwamy nasze najbliższe otoczenie.

Nie możemy spalać śmieci, ponieważ powstały dym może być bardzo szkodliwy dla środowiska. Podejrzane o spalanie śmieci domy ma prawo kontrolować policja, a za łamanie prawa podlega się karze aresztu lub grzywny.

Spalanie śmieci w piecach domowych odbywa się w niskich temperaturach (200-500oC) w trakcie, którego do atmosfery trafiają m.in.:

TLENEK WĘGLA (CO) – wiąże czerwone ciałka krwi, utrudniając transport tlenu oraz oddziałuje na centralny układ nerwowy. Odkładając się w glebie powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie roślin metalami ciężkimi.

DWUTLENEK SIARKI (SO2) – powoduje u ludzi trudności w oddychaniu, a u roślin zanik chlorofilu (obumieranie liści).
 
TLENKI AZOTU (NOX) – zwiększają ryzyko zachorowania na zapalenie płuc i bronchit. U roślin powodują uszkodzenia liści. W powietrzu tworzą kwas azotowy, który odkładając się w glebie podwyższa ich zawartość w produktach roślinnych.
NIEORGANICZNE ZWIĄZKI CHLORU (HCL).
NIEORGANICZNE ZWIĄZKI FLUORU (HF).
METALE CIĘŻKIE ZALICZANE DO KLASY I (kadm, rtęć, tytan), II (arsen, kobalt, nikiel, selen) i III (ołów, chrom).
DIOKSYNY – związki rakotwórcze. Najbardziej szkodliwe substancje, jakie zidentyfikowano w środowisku.

UWAGA!!!

Odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach, powstałej w wyniku spalania odpadów, jest częstą przyczyną zapalania się instalacji i pożaru domu.
NIE PAL W PIECU!!!

•  plastikowych pojemników i butelek po napojach,
•  kartonów po mleku i sokach,
•  zużytych opon,
•  innych odpadów z gumy,
•  przedmiotów z tworzyw sztucznych,
•  elementów drewnianych pokrytych lakierem,
•  odzieży, obuwia, sztucznej skóry,
•  opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
•  opakowań po farbach i lakierach,
•  pozostałości farb i lakierów,
•  plastikowych toreb z polietylenu,
• papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych (gazety kolorowe).

POZA OPAŁEM MOŻESZ PALIĆ W PIECU

•    opakowania z papieru, tektury i drewna,
•    odpady kory i korka,
•    trociny, wióry i ścinki,
•    mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.

W paleniskach domowych powinniśmy spalać wyłącznie te paliwa, dla których zostały one zaprojektowane.

SANKCJE KARNE

- zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, a kto termicznie przekształca odpady poza ww. spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny. Za spalanie odpadów poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów grożą sankcje nawet do 5000 zł.
- wszczęcie postępowania w trybie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2017., poz. 1257);
- wystąpienie przez sąsiadów z powództwem o niezwłoczne zaprzestanie uciążliwych działań np. uporczywego zadymiania – art. 144 i art. 222 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 r., poz. 459);
- kontrola nieruchomości – art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2017, poz. 519).


SPALANIE LIŚCI, TRAW I INNYCH POZOSTAŁOŚCI ROŚLINNYCH

Art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach brzmi: dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Gmina Choszczno zapewnia odbiór selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych sprzed posesji zgodnie z harmonogramem oraz w Zakładzie Ochrony Środowiska przy ul. Wolności 60.

Prosimy o nie lekceważenie problemu i odpowiedzialne zachowanie