WiększaMniejszyNormalny
AKTUALNOŚCI arrow Organizacje pozarządowe arrow Burmistrz Choszczna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
29.05.2022.
AKTUALNOŚCI
Gospodarka Odpadami
Galeria 2020
Galeria 2019
Galeria 2018
Galeria 2017
Galeria 2016
Galeria 2015
Galeria 2014
Galeria 2013
Galeria 2012
Galeria 2011
Galeria archiwum
"Biuletyn Choszczeński"
Organizacje pozarządowe
Z kart historii
Kluby sportowe
Kontakt
Powiadom nas
----------------------------------------
Turyści
----------------------------------------
Mieszkańcy
----------------------------------------
NIERUCHOMOŚCI - Inwestycje
Mapa strony
----------------------------------------
----------------------------------------
---------------------------------------
Ochotnicza Straż Pożarna
STUDIUM UWARUNKOWAŃ
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

System informacji przestrzennej Miasta i Gminy Choszczno
EDG
eod
bip
eod
lcc
rejestr
Burmistrz Choszczna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
28.01.2015.

Burmistrz Choszczna

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Choszczno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ochrona i promocja zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; ratownictwa
i ochrony ludności; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  w 2015 roku.

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118
ze zm.) oraz Uchwały Nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r.,  w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 r., oraz Uchwały Nr III/27/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały II/15/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r.

     I Rodzaj zadania.

  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu( 190.000,00 zł.) poprzez:

1)      Wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

2)      Szkolenia sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych uzdolnionych sportowo oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportowych,

3)      Organizację imprez sportowych i rekreacyjnych.

 

2.      Ochrona i promocja zdrowia (10.000,00 zł.) poprzez:

 

1)      Wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia , w tym również zdrowia psychicznego,

2)      Organizowanie oraz współorganizowanie konferencji, pogadanek, szkoleń dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia,

3)      Wspieranie działań zmierzających do realizacji prawa osób niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa w życiu sportowym,

4)      Imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia.

 

3.      Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji (12.000,00zł.) poprzez:

 

1)      Organizacja imprez kulturalnych na terenie Gminy Choszczno,

2)      Wspieranie inicjatyw stowarzyszeń, związków, organizacji społeczno – kulturalnych i innych podmiotów w różnych dziedzinach działalności kulturalnej,

3)      Wspieranie organizacji festiwali i innych przedsięwzięć kulturalnych organizowanych dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

4.      Ratownictwa i ochrony ludności (15.000,00 zł) poprzez:

 

1)      Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach wśród dzieci i młodzieży,

2)      Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci, młodzieży i wolontariuszy,

3)      Podnoszenie bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą, osób korzystających z kąpieliska na terenie Gminy.

 

5.      Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (12.000,00 zł.) poprzez:

 

1)      Wspieranie działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych,

2)      Wspieranie działalności programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,

3)      Wspieranie przedsięwzięć zwalczających zjawiska patologii społecznej wśród mieszkańców Gminy zwłaszcza dzieci i młodzieży,

4)      Wspieranie działań na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

     II Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych  zadań.                     

Na  realizację zadań wyłonionych w otwartym konkursie ofert w 2015 r. przeznacza się środki w wysokości 235.000,00 zł (stanowiące do 90% całkowitego kosztu zadania - 10% wkład własny).

W 2014 r. na realizację zadań przeznaczono środki w wysokości 214.000,00 zł.

     III Zasady przyznawania dotacji.

       1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
       w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które zamierzają realizować zadanie wymienione
       w punkcie I.

2. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien wśród celów statutowych mieć     działalność w dziedzinie przedmiotowego zadania.

       3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania ani
       z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

       4. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Choszczna
       po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Decyzja Burmistrza jest ostateczna
       i nie przysługuje od niej odwołanie.

       5. Dotacja jest przeznaczona na realizację zadań, o których mowa w punkcie I.

       6. Przekazanie dofinansowania oraz warunki realizacji i rozliczenia określa umowa               zawarta pomiędzy Gminą Choszczno a organizacją pozarządową.

7. W przypadku przyznania dofinansowania niższego niż wnioskowane, organizacja jest    zobowiązana do przedstawienia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dofinansowania.

8. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert będą ogłaszane niezwłocznie na stronie: www.choszczno.pl; www.bip.choszczno.pl; oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choszcznie.

     IV Termin i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie powinno być realizowane w 2015 r. od dnia podpisania umowy do dnia
            31 grudnia 2015 r.

2. Dotowany w ramach realizacji zadania będzie zobowiązany do zawarcia umowy, która stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 ).

3. Wykorzystanie przyznanych kwot następuje zgodnie z przeznaczeniem szczegółowo określonym w umowie.

4. Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie
z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

 

V Finansowanie zadania.

1. W ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane.

2. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie (Pkt. IV. 1 oferty stanowiącej załącznik do ww. rozporządzenia) oraz rozsądne wydatki poniesione przez podmiot w trakcie realizacji zadania, zapisane w księgach zgodnie z zasadami księgowości  i poparte dokumentami-umowami, rachunkami, fakturami itp.

3.  Wydatki niekwalifikowane to m.in.:

a) koszty niezwiązane z realizacją zadania,

b) wydatki związane z realizacją zadania, poniesione przez oferenta w okresie nieobowiązywania umowy,

c) koszty pokrywane przez  inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania),

d) wydatki z tytułu opłat i kar umownych, grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji postanowień wydanych przez sąd,

e) wydatki nieuwzględnione w ofercie,

f)  odsetki od zadłużenia,

g) kary regulaminowe.

      VI Termin składania ofert.

1. Kompletne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Otwarty konkurs ofert- z dopiskiem na jaki rodzaj zadania została złożona oferta” w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Choszcznie, przy ul. Wolności 24 w terminie
do dnia  18 lutego 2015 r. do godz. 15.30.

2. Za zachowanie terminu uważa się datę wpływu oferty do urzędu.

       VII Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni od dnia upłynięcia terminu
ich składania.

2. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011 r. Nr 6, poz. 25)
w zamkniętej kopercie. Druk oferty umieszczony jest na www.bip.choszczno.pl/Organizacje pozarządowe/Wzory dokumentów.

3. Do oferty należy dołączyć:

a) kopię aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, ewidencji,

b) pełnomocnictwo w przypadku gdy oferta podpisana jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta,

c) statut organizacji pozarządowej - tylko gdy pierwszy raz bierze udział
w otwartym konkursie ofert w Gminie Choszczno.

4. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność
z oryginałem.

5. W przypadku braków formalnych ofert możliwe jest ich uzupełnienie w terminie 3 dni.

6. Komisja Konkursowa może wezwać organizację pozarządową do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 

 

  1. Oferty będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej:

1) Podczas oceny formalnej sprawdzane będą następujące elementy oferty:

- czy oferta została złożona w terminie,

- czy do oferty załączono wymagane dokumenty zgodnie z pkt. 3,

- czy oferta została złożona na obowiązującym formularzu,

- czy oferta została podpisana przez upoważnione osoby.

2)  Podczas oceny merytorycznej będą brane pod uwagę następujące kryteria:   

-możliwość realizacji zadania przez organizację (np. na podstawie dotychczasowego doświadczenia),

-przedstawioną w ofercie kalkulację kosztów zadania( np. czy koszty zaproponowane w budżecie nie są za wysokie, czy odpowiadają opisanym działaniom),

- proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą
je realizować,

- w przypadku wspierania realizacji zadania - planowany przez organizację wkład własny finansowy,

- proponowany przez organizację wkład pracy wolontariuszy i pracę społeczną członków oraz wkład rzeczowy,

- dotychczasową współpracę z organizacją, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania zrealizowanych poprzednio zadań.

 

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz
z wymaganymi załącznikami są udostępnione w Urzędzie Miejskim w Choszcznie
u Pełnomocnika Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych
i pomocy społecznej, ul. Wolności 24, pokój nr 27, a także na stronie internetowej www.bip.choszczno.pl w zakładce organizacje pozarządowe - informacje 2015 rok.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Rewitalizacja w Gminie Choszczno

  

SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW

TERMO

CHOSZCZNO

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

"SZANSA"

serdecznie zapraszamy

na naszą stronę na

facebook-u

PROJEKT EUROINNOWACJE
Gospodarka Odpadami
Kalendarz imprez 2012
Choszczno
Fundusze, Projekty, Dofinansowania, Pomoc Finansowa
Rejestr zbiorów danych osobowych Choszczno
Organizacje pozarządowe - kliknij

Przygarnij mnie...

   ...JESTEŚMY RÓWNIEŻ NA FACEBOOKU

Index firm - Gmina Choszczno

Samorządowy Informator SMS Gminy Choszczno
lcc

Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze

Lokalna Grupa Rybacka

Północna Izba Gospodarcza - Oddział w Choszcznie

Zadania Inwestycyjne
 
Polska Telewizja Internetowa
Lider Pojezierza
LP
Copyright © 2022 www.choszczno.pl.